Voorwaarden

Voorwaarden

Art 1) Huurtermijn

1. De huurperiode in het hoogseizoen begint op maandag, vrijdag of zaterdag vanaf 16.00uur en eindigt op maandag, vrijdag of zaterdag om 9.00uur. Buiten het hoogseizoen wordt de huurperiode in overleg vast gesteld, met een minimum huurperiode van 3 dagen. Weekendhuur begint vrijdag vanaf 16.00uur tot maandag 9.00uur.
Een midweek begint maandag vanaf 12.00uur tot vrijdag 9.00uur.

2. Bij overschrijding van de huurperiode wordt per dag of gedeelte van een dag één (1) dag huur (1/7e deel van de weekhuur) plus een extra vergoeding van € 125,– in rekening gebracht. Elke volgende dag te laat inleveren is wederom een extra vergoeding van € 125,– plus de daghuur.

3. Daar het doorgaans niet mogelijk is een volgende huurder een vervangende camper ter beschikking te stellen, in geval van schade of te laat inleveren van de gehuurde camper, kan deze gedupeerde slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen.
Indien door overmacht de gereserveerde camper niet kan worden geleverd zal de verhuurder zijn uiterste best doen om voor een vervangende camper te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend, de huurder is hierbij verplicht een door de verhuurder aangeboden vergelijkbaar alternatief te accepteren.

Art 2) Reservering / betaling

1. Bij reservering dient u 50% van het huurbedrag te voldoen, het restant dient uiterlijk 6 weken voor het afhalen in ons bezit te zijn. Definitieve reservering is pas van kracht na ontvangst van de eerste termijn. Als de 1e termijn niet binnen gestelde termijn betaald is dan heeft de verhuurder (zonder opgaaf van reden) het recht om de camper aan iemand anders te verhuren.
De waarborgsom dient uiterlijk 5 dagen voor vertrek te zijn voldaan.
Betalingen uitsluitend via bank.
Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en BTW.

Art 3) Bestuurder(s)

1. De bestuurder(s) dien(t)(en) minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B en minimaal 25 jaar oud te zijn.
De camper mag alleen worden bestuurd door de in het huurcontract vermelde bestuurder(s).

Art 4) Verzekering

1. Verhuurder heeft ten behoeve van de camper een WA-verzekering afgesloten. Voor rekening van huurder, die verhuurder ter zake vrijwaart, blijft evenwel schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door verzekeraar wordt vergoed, alsmede een eigen risico van € 1000,– per gebeurtenis voor elke afzonderlijke schade.

2. Verhuurder heeft voorts een verzekering tegen Cascoschade van de camper afgesloten. Voor rekening van huurder, die verhuurder ter zake vrijwaart, blijft evenwel schade, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed, alsmede een eigen risico van € 1000,– per gebeurtenis voor elke afzonderlijke schade, tenzij de schade verhaald kan worden op een tegenpartij.

3. Verhuurder heeft een buitenlandhulp en een buitenland- repatriëringverzekering voor de camper afgesloten. U hoeft dus zelf géén Internationale Reis- & Kredietbrief Plus (IRK) of Europa service van de ANWB af te sluiten.
Dit hebben wij al voor u geregeld dmv onze verzekering.

4. Wel adviseren wij u een annulerings- en reisverzekering af te sluiten inclusief voor uw reisgenoten. Dit kan eventueel via de website van ‘De leukste camper’.

5. Als bestemming mogen alle landen worden gekozen die op de groene kaart staan, uitgezonderd van tevoren door verhuurder aangegeven risico gebieden. Opgave van de te bezoeken landen is verplicht.

6. Heeft u pech onderweg of andere hulp nodig tijdens een van uw camperreizen? Dan kunt u de Spitz hulplijn (+ 31 88 52 52 852) Europeesche Hulplijn (+ 31 20 65 15 777 ) of SOS International Hulplijn (+31 20 65 15 151) (kijk op de groene kaart welke u moet bellen) dag en nacht bellen. Zij beantwoorden al uw vragen en komen direct in actie. Zo nodig zenden zij u bijvoorbeeld camperonderdelen toe. Tip: zet het nummer in uw mobiele telefoon. Zo weet u hen gemakkelijk te vinden. Contact met de verhuurder is in dit geval ook vereist.(art.7).tel: 06-22 57 65 96

Art 5) Waarborgsom / eigen risico

1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 1000,–. Voor evenmenten, bedrijven en groepen onder de 30 jaar is de waarborgsom € 2000,–
De waarborgsom wordt binnen 3 tot 4 weken (het heeft geen zin om te vragen of dit eerder kan!) na inlevering van een schoongemaakte en schadevrije camper en indien is voldaan aan onze huurvoorwaarden teruggestort op uw rekening. Dit ivm eventuele verkeersovertredingen.
In geval van schade of overtredingen van de wegenverkeerswetgeving kan dit ook nog langer duren.

2. Verhuurder zal huurder aansprakelijk stellen voor overtredingen van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland begaan in de huurperiode.

3. Bij diefstal van de camper tijdens de huurperiode wordt de borg volledig ingehouden.

4. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door de verhuurder, boven de waarborgsom aan de verhuurder betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

5. In gevallen waar verrekening van kosten (behalve als er sprake is van terugbetaling van gemaakte kosten genoemd in Art 7 . 6) met de borg aan de orde is zullen € 25,– administratiekosten in rekening worden gebracht.

6. Er geldt een eigen risico van € 1000,– per gebeurtenis, welke bij schade in binnen en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder.

Art 6) Ophalen en terugbrengen van de camper.

1. De camper wordt door verhuurder als volgt afgeleverd:
buiten- en binnenzijde schoon; lege schoonwatertank; lege vuilwatertank; lege en schone toiletcassette; volle brandstoftank; schone koelkast; schone toiletruimte.

2. Huurder is verplicht om bij de in ontvangstneming van de camper te controleren of de camper gebreken en/of beschadigingen vertoont. Dit dient direct op het uitgifteformulier te worden vermeld. Reclamaties achteraf worden niet in behandeling genomen.

3. Als de huurder een vervanger stuurt om de camper af te halen dan dient verhuurder daar van tevoren op de hoogte te worden gesteld. De vervanger dient de betreffende documenten te overleggen waaronder de boekingsbevestiging en een kopie rijbewijs van de huurder en van de vervanger te overleggen. Deze vervanger treedt op dat moment in de verplichtingen van huurder, waardoor huurder aansprakelijk blijft.

4. Huurder dient de camper in dezelfde staat als waarin hij deze heeft ontvangen terug te brengen. Dit op het tijdstip en plaats zoals is overeengekomen in de huurovereenkomst.

5. Indien er bij het retourneren van de camper voor ontvangst van de camper wordt getekend door de persoon die de camper in ontvangst neemt, dan geldt dit in alle gevallen onder voorbehoud van niet gemelde gebreken en schades en bijzondere gebeurtenissen waarvoor de eigenaar eventueel aansprakelijk kan worden gesteld.

6. Het later ophalen en/of eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van het geheel of een gedeelte van de huursom tot gevolg hebben.

Art 7) Schade en reparaties

1. In geval van iedere schade of defecten dient u dit altijd direct te melden en met ons te overleggen over vervolgacties. Dit geldt zowel voor schade ontstaan door een verkeersongeluk, als alle andere vormen van schade of defecten aan camper en/of accessoires en interieur. Wij dienen dit zo spoedig mogelijk te weten i.v.m. het treffen van voorbereidingen en bestellen van onderdelen voor een reparatie te bespoedigen aangezien een volgende huurder ook graag op tijd de camper in ontvangst wil nemen.

2. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient huurder digitale foto’s van de schade te (laten) maken. Bij iedere beschadiging en schade dient een Europees schadeformulier geheel te worden ingevuld.
Huurder is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van de verhuurder of de door verhuurder ingeschakelde derde op te volgen.
Huurder verplicht zich van een ongeval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel een proces verbaal te laten opmaken, althans daar een poging voor te doen.
Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (verzekeringsmaatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. En zorgt ervoor dat de verhuurder dit uiterlijk bij inlevering van de camper overhandigt wordt.

3. Huurder is verplicht eerst in overleg te treden met verhuurder voordat huurder de beschadigde goederen laat repareren of restanten vernietigt en/of daarvan afstand doet.

4. Indien in het buitenland een hulpdienst voor de camper noodzakelijk blijkt dient de hulpdienst, zoals die is vermeldt op de groene kaart ingeschakeld te worden.

5. Schade ontstaan door het vullen van een tank met een verkeerde vloeistof is volledig voor rekening van de huurder.

6. De huurder mag alleen noodzakelijke reparaties tot € 50,00 uit laten voeren, dit dient bij voorkeur te geschieden bij een dealer van het merk camper. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan dient te allen tijde eerst contact met de verhuurder worden opgenomen en goedkeuring worden gevraagd. Op naam van de verhuurder gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden (na overlegging van de vervangen defecte onderdelen) na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald als deze niet zijn veroorzaakt door ondeskundig gebruik of oorzaken die buiten de verantwoording van de verhuurder liggen.

7. Kleine reparaties aan de camper ten gevolge van de huur door huurder worden berekend tegen de kosten van verwerving van de eventuele onderdelen en een tarief van € 50,– per uur.

8. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van rijden onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, verlies van de camper ontstaan door of verband houdende met verduistering of vermissing, het vernielen van het interieur, radio/cd, tv/dvd, achteruitrij- camera, navigatiesysteem, luifel, fietsendrager enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

9. De huurder is verplicht bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan de verhuurder.

10. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor persoonlijke, materiële of immateriële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade.
Of in geval van niet genoten vakantiedagen in verband met pech, of reparatie van de camper. Hiervoor dient de huurder zelf een verzekering af te sluiten.

Art 8) KM verrekening

1. -Per week 1750km vrij tenzij u voor een aanbieding kiest, dan kan dit afwijken.
-Per midweek geldt 1000km vrij.
-Per weekend geldt 650km vrij.
-Per extra dag 200 – 250km vrij.
-Extra gereden kilometers € 0,30 per kilometer.

2. Het is mogelijk om van tevoren extra km te reserveren, dit kost € 100,– per 500km.

Art 9) Annulering/Annuleringsverzekering

1. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van de post bezorging geldt hierbij als annuleringsdatum.
Bij annulering is de huurder verschuldigd:
– vanaf reservering tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25% van de huursom.
– vanaf 10 weken tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de huursom.
– vanaf 6 weken voor aanvang tot aanvang van de huurperiode 90% van de huursom.
– vanaf aanvang van de huurperiode 100% van de huursom.

2. De huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen.

Art 10) Legitimatie

1. Bij afhalen van de camper is voor de huurder een dubbele identificatie en voor alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig rijbewijs verplicht, de huurder/bestuurder(s) gaan akkoord met controle van hun persoonsgegevens.

Art 11) Onderhoud

1. U dient dagelijks het oliepeil te controleren voordat u de motor start en de camper in waterpas positie staat, zorg ervoor dat het oliepeil op het juiste niveau blijft, eventueel bijvullen met motorolie 10W40 of 15W40. Nooit over vullen!!!

2. Loop dagelijks een rondje rond de camper en kijk of de banden zachter lijken, bij twijfel controleren met drukmeter.

Art 12) Brandstof + kosten

1. Kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals o.a. brandstof, olie, reparatie en/of vervangen van banden en/of velgen of verlichting, het leegrijden van de dieseltank, leges, ruitbreuk, boetes, gerechtskosten enz. komen voor rekening van de huurder.

2. Noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder.

3. De camper wordt met een volle brandstoftank afgeleverd en u dient de camper met een volle brandstoftank terug te brengen.

4. Als u de camper niet afgetankt terugbrengt dan brengen wij u € 25,– in rekening te vermeerderen met de brandstofkosten.

Art 13) Huren incl. TV

Bij het huren van een camper incl. TV kunnen wij helaas niet instaan voor (de kwaliteit van) ontvangst. dit ivm allerlei veranderingen en verschuivingen bij o.a. Canal Digital

Art 14) Schoonmaak camper

1. U ontvangt bij aflevering een schone camper, en dient deze camper wederom schoon in te leveren (behalve de buitenkant).

2. Bij inlevering van de camper reinigen wij zelf de buitenkant, dit kost € 50,–(Dit is verplicht).

De binnenkant (behalve de afwas, toilet en de toiletcassette) willen wij ook wel voor u reinigen (is niet verplicht, dit mag u ook zelf doen), dit kost € 50,– bij een buscamper of € 75,– bij een grote camper. Als u dat wilt dan moet u dat wel op het reserveringsformulier aangeven. De camper dient in dat geval bezemschoon ingeleverd te worden.

3. Drinkwatertank, afvalwatertank en toiletcassette dienen geledigd te zijn, indien niet geledigd brengen wij € 30,– in rekening per niet geledigde watertank. Als de toiletcassette niet geledigd en schoongemaakt is kost u dat € 100,–

4. Indien de camper van binnen niet is schoongemaakt worden de volgende schoonmaakkosten in rekening gebracht:

-gascomfoor en/of spoelbak € 30,-
-koelkast € 30,-
-toiletruimte € 35,-
-bekleding niet schoon € 70,-
-binnenwoon en slaapruimte niet schoon € 60,-
-geur en haarvrij maken (bij huisdieren) € 150,-
-rookvrij maken € 500,-
-drinkwatertank niet geledigd € 30,-
-afvalwatertank niet geledigd € 30,-
-toiletcassette niet geledigd en schoongemaakt € 100,-

Art 15) Het is verboden:

1. Schuurmiddelen en hogedrukreiniger te gebruiken bij schoonmaak zowel bij binnen- als buitenzijde.
2. De camper over te beladen.
3. Te roken in de camper (bij constatering dat er in de camper gerookt is kost u dat € 500,–).
4. Een frituurpan, of iets dergelijks, binnen in de camper te gebruiken.
5. Huisdieren mee te nemen, uitzonderingen in overleg (bij constatering dat er zonder schriftelijke toestemming huisdieren mee genomen zijn kost u dat € 500,–).
6. De camper aan anderen in gebruik te geven of onder te verhuren.
7. Met de camper door ruig terrein of buiten gebaande paden te rijden.
8. Veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen.
9. De camper te gebruiken voor rijonderricht.
10. Met de camper andere voertuigen te trekken.
11. Met de camper goederen te vervoeren.
12. Om in het woongedeelte fietsen,surfplanken,ski’s en andere (grote) voorwerpen, die het interieur kunnen beschadigen, te vervoeren.

Art 16) Toepassing recht.

Partijen komen overeen dat deze standaardbepalingen gehanteerd door Camperverhuur ‘De leukste camper’ naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

!!!!!!!!!!!!GEBRUIK DE CAMPER ALSOF HET UW EIGENDOM IS !!!!!!!!!!!!

*Deze algemene huurvoorwaarden voor campers maken deel uit van alle offertes en huurvoorwaarden zoals vermeld op de voor- en achterzijde van de huurovereenkomst en factuur.

Art 17) Privacy verklaring.

De leukste Camper respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die zij ons verschaffen strikt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandelt. Wij gebruiken deze informatie alleen voor onszelf.

De leukste camperroutes

Ontvang iedere maand gratis een nieuwe camperroute per e-mail. Ontdek de mooiste plekjes van Europa.

Nieuwsbrief